Navi logotip
Galerija
O klubu
Tekmovanje
Finale/Playoffs 2018 – Mešano 1. Liga Tabela & rezultati Mešano 2017/18
Galerija Dokumenti
Statut Pravilnik o materialno finančnem poslovanju Disciplinski pravilnik
O klubu Obišči nas
 

Statut

Na podlagi 8. Člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je ustanovni občni zbor, na pobudo osmih ustanovnih članov, dne 28.08.2015, sprejel sklep o ustanovitvi društva »DODGEBALL KLUB POMURJE«, ter sprejel naslednji

S T A T U T

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je »DODGEBALL KLUB POMURJE« (v nadaljnjem besedilu klub). Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je v Murski Soboti, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota.

2. člen

Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi, prvenstveno, zaradi igranja dodgeballa.

3. člen

Klub ima svoj pečat in znak. Pečat je premera 38 mm in je okrogle oblike. V obodu pečata je napis »DODGEBALL KLUB POMURJE«. V sredini pečata so sonce, žoga in reka. Pečat je indigo modre barve. Znak kluba je večbarven. Obod znaka je črne barve, v njem je napis bele barve - »DODGEBALL KLUB POMURJE«. Sredina znaka je bele barve na njej pa so rumeno sonce, rdeča žoga in modra reka. Klub uporablja en pečat.

4. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju dodgeballa in sorodnih dejavnosti.

5. člen

Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

6. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Svoje člane klub obvešča:

 • z objavljanjem vabil in zapisnikov preko elektronskih naslovov (e-mail) ali preko pisemskih pošiljk,
 • z objavo na socialnih omrežjih in spletni strani kluba, - s tem, da so zapisniki vseh organov kluba dostopni na vpogled članom kluba.

Širšo javnost klub obvešča:

 • s tem, da so seje organov kluba javne in da se nanje vabijo osebe, ki izkažejo tak interes,
 • z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc,
 • prek drugih sredstev javnega obveščanja,
 • z objavo na socialnih omrežjih in spletni strani kluba.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik in upravni odbor kluba.

II. NAMEN IN CILJI KLUBA

7. člen

Namen kluba je razvoj in popularizacija dodgeballa in tako prispevati k razvoju same dejavnosti, ki ga dosega s tem da:

 • razvija pri svojih članih razvoj karakternih vrlin, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, prijateljstvo in skromnost,
 • skrb za množičnost in popularizacijo dodgeballa med občani, predvsem med mladino in jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
 • skrbi za kvaliteto dodgeballa ,
 • vzgaja svoje člane v duhu fair-playa.

Klub bo za doseganje svojih ciljev opravljal tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakonodaja. Pridobitna dejavnost bo povezana z delovanjem to je z namenom in cilji kluba, kot dopolnilna dejavnost nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost bo povezana z namenom in nalogami kluba.

Klub bo opravljal naslednje pridobitne dejavnosti:

 • P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
 • R93.110 Obratovanje športnih objektov,
 • R93.120 Dejavnost športnih klubov,
 • R93.190 Druge športne dejavnosti.

Te dejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.

8. člen

Svoj namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:

 • z izvajanjem aktivnosti na področju dodgeballa,
 • s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije,
 • z dajanjem pobude in pomočjo pri ustanavljanju in razvoju novo nastalih organizacij in krožkov,
 • s širjenjem in popularizacijo dodgeballa, ki ga izvaja prek sredstev javnega obveščanja, s prirejanjem tečajev po šolah, terenskih organizacijah in predavanji,
 • s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini,
 • s članstvom v ustreznih zvezah v republiki in v zvezah na lokalni ravni,
 • s sodelovanjem z občinskimi organi, s skupnostmi, ki delujejo na območju lokalne skupnosti in z drugimi množičnimi in družbenimi organizacijami.

III. ČLANSTVO

9. člen

Član kluba lahko postane vsak, ki se ukvarja z navedeno dejavnostjo, ki sprejme ta statut in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba. Z izjavo se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plačal članarino. Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Klub ima redne in častne člane.

10. člen

Pravice članov kluba so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
 • da dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
 • da glede na svoje dosežke sodelujejo na različnih tekmovanjih ter zastopajo klub na tekmovanjih v Sloveniji in tujini,
 • da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v klubu ter dosežene uspehe.

11. člen

Dolžnosti članov kluba so:

 • da spoštujejo statut kluba in druge akte ter sklepe organov kluba,
 • da sodelujejo na tekmovanjih kluba,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delavnega programa kluba,
 • da se izpopolnjujejo in svoje znanje ter izkušnje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za objekte kluba in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga.

12. člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva nima pravice odločanja v organih društva.

Častni predsednik kluba lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge pri vodenju kluba kot predsednik. Naziv častnega predsednika podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Častni predsednik je lahko samo eden. Častni predsednik ni zastopnik društva in nima pravice odločanja v organih kluba, lahko pa je prisoten na sejah upravnega odbora kluba in poda tudi svoje mnenje in predloge v korist kluba.

13. člen

Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

14. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem na podlagi sklepa disciplinske komisije,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, kadar poda organom kluba pisno izjavo o odstopu.

Član se lahko črta iz kluba, če kljub opominom ne plača članarino v tekočem letu oziroma šest zaporednih mesečnih obveznosti v zvezi z vadnino.

Član se na podlagi sklepa disciplinske komisije lahko izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti iz statuta, zavestno ravna proti interesu kluba ali je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje, takšno dejanje pa škoduje ugledu kluba. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

IV. ORGANI KLUBA

15. člen

Organi kluba so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor in
 • disciplinska komisija.

Občni zbor

16. člen

Občni zbor je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani kluba.

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Sklicevanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom za katero je sklican.

17. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja. Volitve organov kluba so praviloma tajne.

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor.

18. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj šest članov.

19. člen

Občni zbor odpre predsednik kluba in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, ter druge delovne organe.

20. člen

Naloge občnega zbora so:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora in sklepa o njem,
 • sprejme delovni program kluba,
 • odloča o pritožbah kluba proti sklepom upravnega odbora,
 • sprejema finančni načrt za prihodnje leto in potrjuje finančni račun za minulo leto,
 • sprejema letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte kluba,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
 • odloča o prenehanju, sodelovanju in združevanju kluba,
 • odloča o nakupu in prodaji klubske opreme,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbi zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija,
 • določa višino članarine in vadnine.

Posamezni predlogi za obravnavo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj osem dni pred sklicem občnega zbora.

21. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor je izvršni organ, ki upravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zahteve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. člen

Upravni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in član.

Mandatna doba članov upravnega odbora je štiri leta. V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor naenkrat sprejme v svojo sestavo največ dva člana.

24. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
 • pripravlja predloge za splošne akte kluba,
 • pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt za zaključni račun,
 • sestavlja letni koledar tekmovanj,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije (inventurna,…)
 • skrbi za materialno-finančno poslovanje ter sredstva in premoženje kluba,
 • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog kluba.

25. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti podpredsednik oziroma tajnik kluba.

Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

26. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznik nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

27. člen

Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela kluba, organizirane po interesnem principu članov kluba. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morejo delati v skladu s statutom kluba.

Nadzorni odbor

28. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja stalni nadzor nad finančnim stanjem kluba. Nadzorni organ je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v letu.

29. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor.

Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Na sejah upravnega odbora lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati.

30. člen

Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta.

Disciplinska komisija

31. člen

Disciplinska komisija je sestavljena z namenom ugotavljanja disciplinskih kršitev članov kluba.

Sestavljena je iz treh stalnih in enega nadomestnega člana. Člani so izvoljeni na občnem zboru za dobo štirih let. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Disciplinska komisija veljavno sprejema sklepe, če so prisotni trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Naloge disciplinske komisije:

 • odloča o zadevah za uvedbo disciplinskega postopka zoper člane kluba,
 • deluje v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

Predsednik kluba

31. člen

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo štirih let, s tem, da je lahko ponovno izvoljen.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru.

V pristojnosti predsednika kluba so naslednje naloge:

 • vodenje ter nadzor nad finančnim poslovanjem kluba (odgovarja za finančno poslovanje kluba);
 • priprava letnega finančnega poročila kluba;
 • sklicevanje sej občnega zbora in sej upravnega odbora;
 • vodenje sej upravnega odbora;
 • koordiniranje stalnih in občasnih komisij, ki jih imenuje upravni odbor;
 • skrb, da je delo kluba javno (odgovarja za javnost dela);
 • zastopanje in predstavljanje kluba nasproti javnosti, zlasti tekoče obveščanje javnosti in medijev o delu v klubu in dosežkih kluba ter
 • skrb za uresničitev nalog in ciljev kluba
 • vodenje postopkov povezanih s financiranjem kluba, predvsem zastopanje kluba nasproti sponzorjem in donatorjem;
 • vodenje postopkov povezanih z naložbami kluba;
 • vodenje postopkov povezanih s financiranjem tekmovanj;
 • vodenje postopkov povezanih z nagrajevanjem trenerjev;
 • upravljanje z opredmetenimi sredstvi kluba.

Podpredsednik kluba

32. člen

Podpredsednik kluba, klub zastopa po pisnem pooblastilu predsednika kluba. V predsednikovi odsotnosti ima enake odgovornosti in pooblastila kot predsednik kluba iz 31. člena tega statuta. Zastopa ga v skladu z nalogami in usmeritvami kluba. V njegovo pristojnost spadajo predvsem naloge, ki so povezane s tekočim delom kluba. Odgovoren je za operativno izvedbo nalog. Skupaj s predsednikom se posvetujeta in odgovorno vodita klub.

Podpredsednika kluba izvoli občni zbor za dobo štirih let, s tem, da je lahko ponovno izvoljen.

Blagajnik kluba

33. člen

Za opravljanje oziroma izvajanje finančnih transakcij v zvezi z delovanjem kluba skrbi blagajnik kluba oziroma oseba, katero s pisnim pooblastilom pooblasti predsednik kluba. Izvoli ga občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Pristojnosti blagajnika, skupaj s predsednikom kluba, so:

 • vodenje ter nadzor nad finančnim poslovanjem kluba (odgovarja za finančno poslovanje kluba);
 • priprava letnega finančnega poročila kluba.

Tajnik kluba

34. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi tajnik kluba, ki ga izvoli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA

35. člen

Viri dohodkov kluba so:

 • članarina,
 • javna sredstva,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • dohodki iz dejavnosti kluba,
 • drugi viri.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

36. člen

Klub razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

37. člen

Materialne in finančne listine podpisujeta predsednik in podpredsednik kluba.

Materialno-finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube ter z veljavnimi predpisi.

Blagajnik vodi finančno poslovanje kluba v skladu s pravilnikom o materialno - finančnem poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in izkazovanja podatkov o materialno-finančnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi kluba.

Klub ima svoj transakcijski račun pri Delavski hranilnici d.d. Murska Sobota.

38. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v materialno in finančno dokumentacijo in poslovanje kluba.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli klub finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

39. člen

Premoženje kluba sestavljajo vse nepremično in premično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora.

40. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične in pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice glasovanja.

VI. PRENEHANJE KLUBA

41. člen

Klub lahko preneha:

 • po sklepu občnega zbora z večino navzočih članov,
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu,
 • zaradi stečaja ali prisilne poravnave,
 • po samem zakonu o društvih.

42. člen

V primeru prenehanja društva bo občni zbor s sklepom določil društvo, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo ne bo moglo določiti naslednika premoženja, bo premoženje pripadlo lokalni skupnosti na območju katere je sedež društva. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu.

O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

Sklepu o prenehanju društva je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo.

43.člen

Če društvo spremeni statut, registrirano ime ali zastopnika društva, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastale spremembe.

Zahtevi iz prejšnjega odstavka se mora priložiti zapisnik s seje občnega zbora, na katerem so bile sprejete spremembe statuta. Če je bil spremenjen statut se mora k vlogi za spremembo statuta priložiti en izvod sprememb statuta ali prečiščenega besedila statuta.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44.člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:

 • disciplinski pravilnik in,
 • pravilnik o materialno finančnem poslovanju.

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po ustanovitvi društva.

45.člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor kluba in potrdi Upravna enota Murska Sobota, Oddelek za upravne notranje zadeve.

Tajnik: Mojca BUZETI

Predsednik: Petra TRAJBARIČ

 
aip Tiskarna PraprotnikAlenka Kurbus Šiško s.p. - Računovodski servisAP GaubeMakoter - avtomateriali, avtoservisAvto RajhPogredništvo BanfiBar Baza - Milena Žižek s.p.BolehnečiciBunker - Post Apocalyptic Steampunk barCDC TrgovinaCleangradDastrojDengradDioniz Bar LjutomerDnevni bar Pri Bobnjarueasy DriveEli Pron d.o.o.ELRAD International d.o.o.FaceFerolin CNC TechnologyFoto BerkeFoto Zauneker d.o.o.Občina GradHotel DianaKAM ČevljarstvoKavarna GašKema d.o.o.Keramičarstvo Kosajnč BoštjanK Tisk Poslovna DarilaOkrepčevalnica LagunaLarmonia gostiščeAdriatic SlovenicaFemos d.o.o.Občina KriževciMarinCom d.o.o.NogradOletic-GpiLOVREC-BIRO d.o.o.LuštMakoter d.o.o.Marjana Kranjec s.p. - Računovodstvo in svetovanjeMarjan Šadl - dr. med. specialist pulmologije, pnevmologije, alergologijeTransport - Filipič Marko s.p.Zavarovalno zastopanje Milan Kosec s.p.Mestna občina Murska SobotaMurska TransportNiros kovinarstvo - Janez Tišler s.p.Novo-Tech SloveniaObčina LjutomerPannonian SailorCaffe PetroniaPomgrad d.d.PSC Ljutomer d.o.o.Radenska d.o.o.Transport Rojko, Gregor Rojko s.p.SaubermacherZavarovalnica SavaInstalacije SedmakS3CStudio WolfObčina Sveti Jurij ob ŠčavniciŠIC Bar CafeŠinko Kleparstvo KrovstvoAvtoličarstvo Franc Škrinjar s.p.TalumTAP MlinaričTisk Prelog Matic Prelog s.p.TranspakZavarovalnica TriglavVartal d.o.o.Okrepčevalnica pri veselem goričancuŠadl Pahor Vida - specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športaVina KOLBLReklamna agencija VizijaVTH Hack Jožef s.p.WienerbergerVzajemna zdravstvena zavarovalnicaSadjarstvo Zorko KutinciSlaščičarstvo ZVER