Navi logotip
Galerija
O klubu
Tekmovanje
Finale/Playoffs 2018 – Mešano 1. Liga Tabela & rezultati Mešano 2017/18
Galerija Dokumenti
Statut Pravilnik o materialno finančnem poslovanju Disciplinski pravilnik
O klubu Obišči nas
 

Pravilnik o materialno finančnem poslovanju

Občni zbor članov društva »Dodgeball klub Pomurje« je na podlagi 44. člena Statuta društva »Dodgeball klub Pomurje«, ter na predlog upravnega odbora društva »Dodgeball klub Pomurje«, dne 20.1.2016, sprejel naslednji:

PRAVILNIK O MATERIALNO FINANČNEM POSLOVANJU

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja organiziranost in vodenje materialnega in finančnega poslovanja društva »Dodgeball klub Pomurje« (v nadaljevanju društvo).

2. člen

Društvo se ne ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Vse morebitne presežke od dejavnosti porabi v skladu z nameni, za katere je bilo ustanovljeno.

3. člen

Društvo pridobiva materialna in finančna sredstva za svoje delovanje:

 • članarina in prostovoljni prispevki članov,
 • javna sredstva,
 • prispevki donatorjev,
 • sponzorstvom
 • darila in volila,
 • dohodki iz dejavnosti kluba,
 • drugi viri,
 • organizacija družabnih in športnih prireditev v skladu z zakonom.

4. člen

Premoženje društva so vse premičnine, ki so njegova last in so vpisane v inventarno knjigo društva ter vsa finančna sredstva, ki so last društva. S premoženjem v mejah pristojnosti upravlja upravni odbor.

5. člen

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki mora društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.

6. člen

Društvo ima transakcijski račun pri banki - Delavska Hranilnica d.d., poslovna enota Murska Sobota, številka tekočega računa: SI56 6100 0001 2045 128. Za poslovanje s transakcijskim računom društva so pooblaščeni predsednik društva, podpredsednik društva in blagajnik.

Pri izvajanju večjih projektov se lahko računovodstvo organizira tako, da skrb nad računovodskimi in knjigovodskimi opravili za posamezen projekt prevzame sodelavec na tem projektu.

Podrobneje se naloge in razmerja opredelijo s prilogo k temu pravilniku.

7. člen

Vse finančno poslovanje društva poteka prek blagajne društva in transakcijskega računa društva.

8. člen

O višini članarine odloča zbor članov.

9. člen

Finančno in materialno poslovanje društva vodi blagajnik društva, ki ga imenuje upravni odbor, po potrebi pa se lahko posamezna opravila prenesejo na zunanji računovodski servis.

10. člen

Nadzor finančno materialnega poslovanja društva izvaja nadzorni odbor in predsednik društva, ki enkrat letno poročata občnemu zboru članov društva.

 

II. FINANČNI NAČRT

11. člen

Poslovno leto traja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Finančni plan društva sprejme zbor članov za eno poslovno leto naprej. Če se letni finančni plan ne sprejme do začetka poslovanja, se dejavnost društva financira na podlagi finančnega plana preteklega leta, toda največ 3 mesece.

12. člen

Finančni plan je sestavljen iz:

 • v naslednjem poslovnem obdobju predvidenih aktivnosti (vsebinski načrt),
 • sredstev, potrebnih za izvedbo teh aktivnosti (stroški)
 • ter plana za pridobivanje potrebnih sredstev (viri in obseg prihodkov).

13. člen

Uporabo sredstev društva za aktivnosti, ki niso bile navedene v finančnem planu in sprejete na zboru članov, lahko odobri upravni odbor.

Naloge upravnega odbora so:

 • s posebnimi sklepi sprejema podrobna določila za uresničitev posameznih postavk prihodkov in odhodkov v skladu s predpisi: višina potnih stroškov, načrt nakupov opreme, podrobnejši finančni načrti za posamezne akcije in drugo,
 • imenuje blagajnika društva,
 • določa blagajniški maksimum (to je najvišji znesek gotovine, ki se sme hraniti v ročni blagajni),
 • sprejema in popravlja metodologijo finančnega poročila razen tistega dela, ki je že opredeljen z slovenskim računovodskim standardom 33 - računovodske rešitve za društva, zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
 • sprejema finančna poročila posameznih akcij oziroma postavk,
 • pripravlja finančno materialna poročila za zbor članov,
 • skrbi, da se v roku in v skladu z navodili uprave društva, tem pravilnikom ter z zakonskimi predpisi pripravijo predvidena poročila v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta in stanjem sredstev in virov.

14. člen

Za pravilno izvajanje finančnega načrta je odgovoren odredbodajalec, to je predsednik društva:

 • skrbi za pravočasno in pravilno vplačilo prihodkov,
 • skrbi za namensko trošenje sredstev,
 • podpisuje pogodbe,
 • odobrava izplačila in podpisuje naročilnice, račune, potrdila, situacije, potne naloge, odločbe o nakupu opreme in druge dokumente, ki so podlaga za izplačila in knjiženje,
 • tekoče nadzira finančno in materialno poslovanje blagajnika in knjigovodje in skrbi, da je v skladu s predpisi.

15. člen

Finančni plan društva pripravi upravni odbor in ga predloži zboru članov ob sklicu.

 

III. POROČANJE O MATERIALNO FINANČNEM POSLOVANJU DRUŠTVA

16. člen

 

Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno materialnem poslovanju na način in v obliki, ki sta določen s tem pravilnikom. Podatki se izkazujejo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom za društva.

17. člen

Finančno poročilo, ki ga obravnava in sprejme zbor članov, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva in določbami tega pravilnika.

18. člen

Letno poročilo in ostale dokumente pregleda nadzorni odbor. Vročeni mu morajo biti najmanj 10 dni pred sklicem rednega letnega zbora članov. Nadzorni odbor potrdi pravilnost finančnega poročila in o tem poroča zboru članov.

 

IV. POSLOVNE KNJIGE IN KNJIGOVODSKE LISTINE

19. člen

Društvo vodi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi, najmanj pa:

 • knjigo prejemkov in izdatkov,
 • knjigo terjatev in obveznosti,
 • glavno in po potrebi pomožne blagajne,
 • ter register osnovnih sredstev.

Vknjižbe so lahko izpeljane ročno ali računalniško.

Društvo mora zagotavljati preglednost poslovanja.

Zagotoviti mora še po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah na transakcijskem i računu, ki jim je potrebno priložiti knjigovodsko listino o vsakem pritoku ali odtoku denarnih sredstev.

Društvo vodi poslovne knjige na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin, ki pomenijo pisni izraz poslovnih sprememb (nakup, prodaja, dobava, prevzem itd). Knjigovodska listina se sestavi za vsak poslovni dogodek.

Izvirna knjigovodska listina ima:

 • ime in po potrebi naslov tistega, ki jo je izdal;
 • ime in številko ter po potrebi tudi šifro listine;
 • datum in kraj izdaje;
 • imena oseb, ki sodelujejo v poslovnem dogodku oziroma so pooblaščene predstavljati sodelujoče v poslu;
 • opis poslovnega dogodka s predstavitvijo vsebine;
 • podpise oseb, pooblaščenih za podpis listine;
 • druge podatke glede na potrebe oziroma okoliščine.

20. člen

Glavno blagajno vodi blagajnik društva, v njegovi odsotnosti pa predsednik oziroma podpredsednik društva. Društvo sme imeti v glavni blagajni gotovino, iz katere odobrava plačila in sicer v višini največ do višine blagajniškega maksimuma, ki ga s sklepom določi upravni odbor društva.

Predlog blagajniškega maksimuma pripravi blagajnik v skladu s finančnim načrtom društva. V primeru, da se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil blagajniški maksimum določen, se le ta lahko s sklepom upravnega odbora med letom zviša ali zniža.

21. člen

Vknjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljane najkasneje v enem mesecu od dneva, ko so bile izdane ali sprejete v knjigovodstvo. Še ne vknjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodijo poslovne knjige.

Poslovne knjige vodi društvo na prostih listih, vezane ali pa prenesene v računalnik, tako da se lahko po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonih. Poslovne knjige zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti društva oziroma statusne spremembe pa z dnem te spremembe.

22. člen

Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedežu društva oziroma v kraju delovanja, kjer je registrirano. Če društvo vodi poslovne knjige računovodski servis ali druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, se lahko poslovne knjige društva nahajajo na sedežu izvajalca računovodskih storitev.

23. člen

Letno poročilo - zaključni račun je treba hraniti trajno.

Blagajniški dnevnik se hrani kot trajna listina. Ostale listine se hranijo 5 (pet) let oz. v skladu z veljavno zakonodajo s področja računovodstva.

Poslovne knjige, vodene z računalnikom, je treba odtisniti, zvezati in arhivirati.

 

V. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

24. člen

Za primere, ki v temu pravilniku niso opredeljeni, ter v primeru, da kakšna določba ni dovolj podrobna, se uporabita neposredno Slovenski računovodski standard 33 – računovodske rešitve za društva ali Zakon o računovodstvu.

Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema Upravni odbor društva, potrjuje jih Občni zbor.

25. člen

V primeru prenehanja delovanja društva se vse premoženje prenese na sorodno društvo navedeno v pravilih društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

26. člen

Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na občnem zboru članov društva - 20.1.2016, sprejem pravilnika pa je zapisan v zapisnik občnega zbora.

 

Predsednik: Petra TRAJBARIČ

Murska Sobota, 20.1.2016

 
aip Tiskarna PraprotnikAlenka Kurbus Šiško s.p. - Računovodski servisAP GaubeMakoter - avtomateriali, avtoservisAvto RajhPogredništvo BanfiBar Baza - Milena Žižek s.p.BolehnečiciBunker - Post Apocalyptic Steampunk barCDC TrgovinaCleangradDastrojDengradDioniz Bar LjutomerDnevni bar Pri Bobnjarueasy DriveEli Pron d.o.o.ELRAD International d.o.o.FaceFerolin CNC TechnologyFoto BerkeFoto Zauneker d.o.o.Občina GradHotel DianaKAM ČevljarstvoKavarna GašKema d.o.o.Keramičarstvo Kosajnč BoštjanK Tisk Poslovna DarilaOkrepčevalnica LagunaLarmonia gostiščeAdriatic SlovenicaFemos d.o.o.Občina KriževciMarinCom d.o.o.NogradOletic-GpiLOVREC-BIRO d.o.o.LuštMakoter d.o.o.Marjana Kranjec s.p. - Računovodstvo in svetovanjeMarjan Šadl - dr. med. specialist pulmologije, pnevmologije, alergologijeTransport - Filipič Marko s.p.Zavarovalno zastopanje Milan Kosec s.p.Mestna občina Murska SobotaMurska TransportNiros kovinarstvo - Janez Tišler s.p.Novo-Tech SloveniaObčina LjutomerPannonian SailorCaffe PetroniaPomgrad d.d.PSC Ljutomer d.o.o.Radenska d.o.o.Transport Rojko, Gregor Rojko s.p.SaubermacherZavarovalnica SavaInstalacije SedmakS3CStudio WolfObčina Sveti Jurij ob ŠčavniciŠIC Bar CafeŠinko Kleparstvo KrovstvoAvtoličarstvo Franc Škrinjar s.p.TalumTAP MlinaričTisk Prelog Matic Prelog s.p.TranspakZavarovalnica TriglavVartal d.o.o.Okrepčevalnica pri veselem goričancuŠadl Pahor Vida - specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športaVina KOLBLReklamna agencija VizijaVTH Hack Jožef s.p.WienerbergerVzajemna zdravstvena zavarovalnicaSadjarstvo Zorko KutinciSlaščičarstvo ZVER