Navi logotip
Galerija
O klubu
Tekmovanje
Finale/Playoffs 2018 – Mešano 1. Liga Tabela & rezultati Mešano 2017/18
Galerija Dokumenti
Statut Pravilnik o materialno finančnem poslovanju Disciplinski pravilnik
O klubu Obišči nas
 

Disciplinski pravilnik

Občni zbor članov društva »Dodgeball klub Pomurje« je na podlagi 44. člena Statuta društva »Dodgeball klub Pomurje«, ter na predlog upravnega odbora društva »Dodgeball klub Pomurje«, dne 20.1.2016, sprejel naslednji:

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(splošne določba)

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, ter predpisuje postopek za ugotavljanje in sankcioniranje te odgovornosti.

2. člen

(stvarna in krajevna pristojnost)

Pravilnik se uporablja kadar nastopijo dogodki in dejanja, pri katerih se kršijo akti društva in/ali kadar se zaradi nediscipline povzroči moralna in/ali materialna škoda za društvo.

Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane društva, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.

II. DISCIPLINSKI ORGANI

3. člen

(disciplinski organ in njegova sestava)

Disciplinska komisija je organ društva, ki vodi disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom društva na I. stopnji, po tem pravilniku.

Disciplinska komisija je sestavljena z namenom ugotavljanja disciplinskih kršitev članov društva.

Sestavljena je iz treh stalnih in dveh nadomestnih članov, ki so izvoljeni na občnem zboru za dobo štirih let. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Po poteku mandata so člani disciplinske komisije lahko ponovno voljeni. Člani disciplinske komisije so za svoje delo odgovorni občnemu zboru društva.

Disciplinska komisija veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

4. člen

(naloge disciplinske komisije)

Naloge disciplinske komisije:

 • odloča o zadevah za uvedbo disciplinskega postopka zoper člane društva,
 • vodi disciplinski postopek,
 • deluje v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

III. KRŠITVE

5. člen

(disciplinske kršitve)

Disciplinski postopek se lahko uvede zaradi:

 • črtanja članstva,
 • izključitve člana društva,
 • kršitve aktov društva,
 • nevestnega izvrševanja sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • lahkomiselnega sprejemanja odločitev, ki so v nasprotju z nameni in cilji društva,
 • neizvrševanja sklepov organov društva,
 • dejanj, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva,
 • določitve sankcije za druge nedefinirane kršitve.

IV. UKREPI

6. člen

(sankcije in presoja dokazov)

Članom društva se v skladu s pravilnikom lahko izreče ena ali več naslednjih sankcij:

 • opomin (seznanjeni samo prizadeti),
 • javni opomin (seznanjeni vsi člani društva),
 • opravičilo v medijih,
 • povrnitev škode,
 • izključitev člana društva – začasna in
 • črtanje članstva.

Disciplinska komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem mora disciplinska komisija izvesti vse potrebne dokaze, ki jih v okviru svojih zmožnosti in pooblastil pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja. Pri tem upošteva:

 • težo kršitve oziroma spora,
 • onemogočanje normalnega dela društva,
 • nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
 • preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
 • dotedanje obnašanje in morebitne kršitve člana,
 • olajševalne okoliščine za člana.

Disciplinska komisija mora upoštevati načelo stopnjevanja ukrepov, razen če gre za takšno kršitev, da se odloči drugače.

V. POSTOPEK

7. člen

(uvedba disciplinskega postopka)

Disciplinski postopek uvede disciplinska komisija na pisno zahtevo disciplinskega postopka najmanj treh članov društva – predlagateljev.

Pisna zahteva mora biti naslovljena na društvo, iz nje mora izhajati kdo jo predlaga, s podpisi predlagateljev in mora biti obrazložena.

8. člen

(zasedanje komisije)

Disciplinska komisija se je po prejemu pisne zahteve za uvedbo disciplinskega postopka dolžna sestati v 7 dneh od prejema pisne zahteve in odločiti ali gre v danem primeru za kršitev, ki je v pristojnosti disciplinske komisije. O odločanju komisija napiše zapisnik.

V kolikor komisija ugotovi, da v danem primeru gre za kršitev iz njihove pristojnosti, je komisija dolžna v naslednjih 14 dneh sklicati zasedanje komisije in nanj pisno (dovoljeno je vabilo preko priporočene pošte ali elektronske pošte) povabiti člana društva zoper katerega se disciplinski postopek uvede. Za vročitev vabila se šteje 7 dan od poslanega vabila, tudi če se član društva na vabilo ne odzove.

V kolikor komisija ugotovi, da v danem primeru ne gre za kršitev iz njihove pristojnosti, je komisija dolžna v naslednjih 7 dneh na zahtevo pisno odgovoriti (dovoljen je odgovor preko priporočene pošte ali elektronske pošte) vsem. Za vročitev odgovora se šteje 7 dan od poslanega vabila, tudi če se predlagatelji na odgovor ne odzovejo.

9. člen

(sklep)

Disciplinska komisija je na zasedanju dolžna odločiti o konkretnem primeru. O sprejemu določitve disciplinska komisija sprejme sklep, ki se zapiše v zapisnik zasedanja disciplinske komisije. Sklep mora biti obrazložen.

Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebovati :

 1. ime in priimek člana društva, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;
 2. kraj, čas in opis kršitve;
 3. opredelitev kršitve;
 4. dokaze o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti ali gre za disciplinsko kršitev člana društva;
 5. opozorilo članu društva, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu ali pa poda pisno izjavo.

Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se vroči članu društva.

Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni posebne pritožbe.

10. člen

(uvedba postopka in zastaranje)

V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki niso vsebovane v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka ali za dejanja, ki so zastarala.

Zastaranje uvedbe disciplinskega postopka:

Uvedba disciplinskega postopka za disciplinsko kršitev zastara v roku 90 dni od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev in/ali storilca, oziroma v 180 dneh od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena.

Zastaranje vodenja disciplinskega postopka:

Vodenje disciplinskega postopka za disciplinsko kršitev zastara v 180 dneh od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev in/ali storilca, oziroma v 360 dneh od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena.

Vodenje disciplinskega postopka v vsakem primeru zastara v 2 letih od dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kršitev.

11. člen

(odločitev komisije)

Disciplinska komisija lahko sprejme naslednje odločitve:

 1. sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek (ni pristojna, zastaranje);
 2. sklep, s katerim ugotovi, da član društva ni odgovoren za disciplinsko kršitev;
 3. sklep, s katerim ugotovi, da je član društva odgovoren za disciplinsko kršitev in s katerim izreče ustrezen disciplinski ukrep.

Odločitev mora disciplinska komisija predlagateljem in članu, zoper katerega se je disciplinski postopek uvedel, sporočiti v pisni obliki (dovoljen je odgovor preko priporočene pošte ali elektronske pošte), v roku 7 dni od zasedanja.

12. člen

(ustavitev postopka)

Disciplinski postopek se ustavi, če:

 1. ni dokazano, da je član društva storil očitano disciplinsko kršitev;
 2. disciplinska komisija ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je zastaralo vodenje disciplinskega postopka;
 3. disciplinska komisija ugotovi, da dejanje, ki se članu društva v disciplinskem postopku očita, ni opredeljeno kot disciplinska kršitev;
 4. disciplinska komisija ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost člana društva;
 5. je članu društva v času trajanja disciplinskega postopka prenehalo članstvo v društvu.

13. člen

(pritožba)

Zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija, ima prizadeti (član/predlagatelj) pravico pisne pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ. Rok za podajo pritožbe je 7 dni od vročenega sklepa.

Pritožba mora biti naslovljena na društva, iz nje mora izhajati kdo jo predlaga, pritožbene razloge in obrazložitev le teh ter podpis predlagatelja/ev.

14. člen

(pritožbeni razlogi)

Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo izpodbija zaradi:

 1. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;
 2. bistvenih kršitev pravil postopka;
 3. zmotne uporabe materialnega prava.

15. člen

(odločanje o pritožbi)

Občni zbor kot drugostopenjski organ odloča o pritožbi v kolikor je na občnem zboru prisotna najmanj polovica vseh članov društva, sklep pa potrdi z večino sprejetih glasov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja.

Občni zbor društva preizkusi odločitev Disciplinske komisije v tistem delu, v katerem se odločitev komisije izpodbija s pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej preveri obstoj morebitnih bistvenih kršitev pravil postopka in pravilnost uporabe materialnega prava.

Občni zbor društva lahko sprejme naslednje odločitve:

 1. ugotovi, da je pritožba prepozna in jo zavrže;
 2. ugotovi, da pritožba ni dovoljena in jo zavrže;
 3. ugotovi, da pritožba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinske komisije;
 4. ugotovi, da je pritožba utemeljena, ker je:
 5. a) podana absolutna bistvena kršitev pravil postopka;
 6. b) za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno;
 7. c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno pred Disciplinsko komisijo oziroma da je Disciplinska komisija zmotno presodila listine ali posredno izvedene dokaze, njen sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo na te dokaze oziroma da je Disciplinska komisija iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepala na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta dejstva oziroma je ugotovil, da je Disciplinska komisija pravilno ugotovila dejansko stanje, da pa je zmotno uporabila materialno pravo.

V primeru utemeljenosti pritožbe, na podlagi alinej a) in b) 4. točke prejšnjega odstavka, Občni zbor društva razveljavi sklep Disciplinske komisije in odloči o zadevi. V primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi alineje c) 4. točke prejšnjega odstavka pa Občni zbor društva spremeni sklep Disciplinske komisije in določi o zadevi.

Odločitev občnega zbora je dokončna. O sprejemu odločitve občnega zbora se sprejme sklep, ki se napiše v zapisnik.

Če občni zbor društva v navedenem roku ne odloči o pritožbi, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

 

VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na občnem zboru članov društva - 20.1.2016, sprejem pravilnika pa je zapisan v zapisnik občnega zbora.

Predsednik: Petra TRAJBARIČ

Murska Sobota, 20.1.2016

 
aip Tiskarna PraprotnikAlenka Kurbus Šiško s.p. - Računovodski servisAP GaubeMakoter - avtomateriali, avtoservisAvto RajhPogredništvo BanfiBar Baza - Milena Žižek s.p.BolehnečiciBunker - Post Apocalyptic Steampunk barCDC TrgovinaCleangradDastrojDengradDioniz Bar LjutomerDnevni bar Pri Bobnjarueasy DriveEli Pron d.o.o.ELRAD International d.o.o.FaceFerolin CNC TechnologyFoto BerkeFoto Zauneker d.o.o.Občina GradHotel DianaKAM ČevljarstvoKavarna GašKema d.o.o.Keramičarstvo Kosajnč BoštjanK Tisk Poslovna DarilaOkrepčevalnica LagunaLarmonia gostiščeAdriatic SlovenicaFemos d.o.o.Občina KriževciMarinCom d.o.o.NogradOletic-GpiLOVREC-BIRO d.o.o.LuštMakoter d.o.o.Marjana Kranjec s.p. - Računovodstvo in svetovanjeMarjan Šadl - dr. med. specialist pulmologije, pnevmologije, alergologijeTransport - Filipič Marko s.p.Zavarovalno zastopanje Milan Kosec s.p.Mestna občina Murska SobotaMurska TransportNiros kovinarstvo - Janez Tišler s.p.Novo-Tech SloveniaObčina LjutomerPannonian SailorCaffe PetroniaPomgrad d.d.PSC Ljutomer d.o.o.Radenska d.o.o.Transport Rojko, Gregor Rojko s.p.SaubermacherZavarovalnica SavaInstalacije SedmakS3CStudio WolfObčina Sveti Jurij ob ŠčavniciŠIC Bar CafeŠinko Kleparstvo KrovstvoAvtoličarstvo Franc Škrinjar s.p.TalumTAP MlinaričTisk Prelog Matic Prelog s.p.TranspakZavarovalnica TriglavVartal d.o.o.Okrepčevalnica pri veselem goričancuŠadl Pahor Vida - specialistična ambulanta medicine dela, prometa in športaVina KOLBLReklamna agencija VizijaVTH Hack Jožef s.p.WienerbergerVzajemna zdravstvena zavarovalnicaSadjarstvo Zorko KutinciSlaščičarstvo ZVER